VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) dokumentace EIA

VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) dokumentace EIA

Komplex VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) firmy Trigema má hotovu dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. Městu Roztoky byla tato dokumentace doručena a do 23.11.2015 lze podat k této dokumentaci vyjádření.

 

Dokumentace je k dispozici v tištěné podobě v kanceláři OSRM MěÚ Roztoky a v digitální podobě je dokumentace umístěna na internetových stránkách CENIA.

http://portal.cenia.cz/…/EIA_STC1877

 

 

 Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Praha:

19. 10. 2015

Dle rozdělovníku

 

Číslo jednací:

Spisová značka:

140046/2015/KUSK

SZ_136181/2015/KUSK/2

Vyřizuje:

Ing. Daniela Zemanová/345

Značka:

OŽP/Zem

 Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Vědeckotechnický park Žalov“  v k.ú. Žalov, zařazeného do kategorie II

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle§22písm.a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám v souladu se zněním § 8 odst. 2 zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Vědeckotechnický park Žalov“ na životní prostředí (dále jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona. Dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu.

Oznamovatelem záměru je VTP Žalov s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5.

Zpracovatelem dokumentace je Mgr. Jan Karel (držitel autorizace MŽP podle § 19 zákona),  ATEM – Atelier ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4.

Předmětem záměru je výstavba nového vědeckotechnického parku umístěného v západní části města Roztoky (na místě bývalé cihelny, v současnosti využíván jako skladový areál), který je navržen z 3 výzkumných objektů (A1, B1, C1) a z 3 objektů služebních bytů s mateřskou školou (BDI, BDII, BDIII). Výzkumné objekty jsou navrženy se 2 podzemními podlažími, objekty  A1,B1 mají 4 nadzemní podlaží a objekt C1 3 nadzemní podlaží. Objekty služebních bytů jsou navrženy s 4 nadzemními podlažími, objekt BDIII má navíc 1 podzemní podlaží. Pro parkování vozidel v areálu je navrženo 172 stání podél obslužné areálové komunikace. Pod každým z objektů A1, B1, C1 a BDIII je navržena garáž, celkem je navrženo 133 parkovacích stání v garážích. Zástavba je v areálu je řazena ve dvou řadách s vnitřní zokruhovanou komunikací a dvěma samostatnými vjezdy z ulice Přemyslovská.

Středočeský kraj a Město Roztoky (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce, současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3 zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 23. 10. 2015. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá město Roztoky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (lze zaslat také e-mailem na adresu: zemanova@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Město Roztoky (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci, tj. do 23. 11. 2015.

S odvoláním na znění § 8 odst. 3 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto.

Informace o dokumentaci je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1877. Datum vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 

v.z. Ing. Hana Švingrová

 

    vedoucí oddělení posuzování vlivů     

na životní prostředí

 

 

Rozdělovník k č.j. 140046/2015/KUSK:

Dotčené územní samosprávné celky:

1/ Středočeský kraj, zde

2/ Město Roztoky, Nám. 5. Května č.p. 2, 252 63 Roztoky u Prahy

Dotčené správní úřady:

3/ Krajská hygienická stanice, Dittrichova17,12000Praha2         

4/ MěstskýúřadČernošice,odborživotníhoprostředí,prac.Podskalská19,12825Praha2

5/ ČIŽPOIPraha,Wolkerova11/40,16000Praha6

6/ KrajskýúřadStředočeskéhokraje,zde

Oznamovatel :

7/ VTP žalov s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Na vědomí :

8/ MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 00 Praha 10

9/ MŽP, OVSS I, Kodaňská 1446/41,10100Praha 10

10/Městský úřad Roztoky, Stavební úřad, Nám. 5. Května č.p. 2, 252 63 Roztoky u Prahy

 

 (1–6  obdrží v příloze Dokumentaci EIA)

 

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.