Připomínkování regulačního plánu Dubečnice

Připomínkování regulačního plánu Dubečnice

Město Roztoky se rozhodlo pořídit regulační plán na lokalitu Na Dubečnici. Regulační plán je jeden z nástrojů územního plánování. Jeho podobu můžete ovlivnit!

Do 17.3.2016 zasílejte na úřad písemné požadavky na obsah jeho zadání. Návrh zadání  najdete na úřední desce města Roztoky: http://www.roztoky.cz/…sk/c37–2.pdf

 

Význam zadání je veliký. Zjednodušeně řečeno – co si objednáme to dostanem.

Pro vaši lepší oreintaci v územně plánovacích procesech a nástrojích může sloužit web „občanská společnost“. Zde najdete i potřebné informace k zadávání regulačního plánu.

http://obcan.ecn.cz/index.shtml… 

Regulační plán (§ 61 – 75 stavebního zákona)

Jeho hlavní role totiž spočívá v umisťování staveb. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky:

  • pro využití pozemků,
  • pro umístění a prostorové uspořádání staveb,
  • pro ochranu hodnot a charakteru území,
  • pro vytváření příznivého životního prostředí.

Regulační plán vždy stanoví podmínky:

  • pro vymezení a využití pozemků,
  • pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
  • vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

 

Návrh zadání regulačního plánu

Návrh zadání pořizovatel vystaví nejméně po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí v obci, pro jejíž území má být regulační plán pořízen. Skutečnost, že je návrh vystaven k nahlédnutí oznámí na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění požadavky na obsah zadání. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží.

Na základě uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží jej příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Zadání schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o pořízení regulačního plánu, není-li zadání součástí vydané územně plánovací dokumentace.

Návrh regulačního plánu

Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování:

  • návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
  • dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis,
  • posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání takovýto vliv nevyloučil.

O návrhu regulačního plánu se koná společné jednání mezi dotčenými orgány a obcí, pro niž regulační plán pořizuje.

Citováno z http://obcan.ecn.cz/

Komentáře

1 | Michal Pech | před třemi roky

Je s podivem, ze tyto informace clovek ziska jen u vas. Oficialni kanaly mlci. Diky za praci, kterou delate!

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.