Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

Petici můžete podepsat on-line zde: http://www.petice24.com/…adrani_ulici 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petiční výbor zastupuje Stanislav Boloňský, Školní náměstí 492, Roztoky

My, níže podepsaní občané města Roztoky, zásadně nesouhlasíme se záměrem výstavby tzv. Obytného souboru Roztoky v ulici Nádražní na pozemcích bývalého továrního areálu  parc. č. 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4, 2143 a 2146 podle upravené projektové dokumentace spol. ARTPROJEKT Jihlava s.r.o. Tuto dokumentaci předložila dne 25. 11. 2015 společnost Nádražní 23, s.r.o. k posouzení odboru územního plánování Městského úřadu Černošice. 

Náš nesouhlas s rozsahem plánované výstavby vychází zejména z následujících skutečností:  

1. Objem výstavby a plánovaná zalidněnost obytné lokality v Nádražní ulici výrazně překračuje jakoukoliv jinou stávající bytovou enklávu v Roztokách. Obytný soubor Roztoky v Nádražní ul. s plánovanou kapacitou 122 bytů vykazuje plánovanou hustotu obyvatel cca 420 obyvatel na 1 ha, tedy několikanásobně vyšší, než je v Roztokách běžné. Taková koncentrace obyvatel na malé ploše se zcela vymyká rozumným mezím územního plánování sídelního útvaru našeho typu a bude mít za následek trvalý negativní dopad na kvalitu života obyvatel našeho města.

2. Nejen v průběhu výstavby, ale zejména následně po realizaci obytného souboru v navrhovaném rozsahu, bude docházet k vážným dopravním problémům v Nádražní ulici, která je součástí hlavní příjezdové komunikace II/242 do Roztok. Na rozdíl od předložených studií se domníváme, že vjezd a výjezd aut z areálu bude zejména v období ranní a odpolední špičky způsobovat kolapsové stavy dopravy. Ani vnitřní komunikace a parkovací místa uvnitř plánovaného obytného komplexu nejsou, navzdory tvrzení investora, dostatečně dimenzovány pro budoucí provoz, což bude mít mimo jiné negativní vliv na provoz mateřské školy a divadélka, které mají být součástí tohoto záměru.

3. Předložený projekt u tří dvojdomů počítá s jejich vyhnáním do výše osmi (!) podlaží (včetně parteru) nad terén. Výška a celkové hmotové členění obytného souboru přitom absolutně nejsou v souladu s okolní zástavbou a nehodí se do území, které tvoří přechod mezi městským jádrem a historickou vilovou lokalitou Tichého údolí. Přestože mají být obytné budovy opticky sníženy navazujícím svahem, bude se jednat o masivní dominantu, která je pro Roztoky nepřiměřená.   

4. K upravené projektové dokumentaci spol. ARTPROJEKT s.r.o. Jihlava se dne 22. prosince opakovaně negativně vyjádřil odbor územního plánování MÚ Černošice, který konstatuje, že takto pojatým záměrem z hlediska uplatňování záměrů územního plánování nesouhlasí.  Zdůvodnění vyjádření se opírá zejména o objem stavby, zvláště její výšku v souvislostech okolního prostředí. Uspokojivě není zatím ani řešeno vsakování a odvádění dešťových vod z areálu. Problematické je i zatížení hlukem a také emisemi z výroby VÚAB, ČOV a dopravy v inverzních situacích.    

Apelujeme proto na zastupitele města, členy Rady města a zejména na vás, pane starosto, abyste před schválením Smlouvy o podmínkách výstavby s investorem požadovali podstatnou redukci objemu výstavby včetně výšky objektů na jižní straně areálu a trvali na uvedení záměru do souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, zejména s vyjádřením úřadu územního plánování MÚ Černošice. 

 

Za petiční výbor:  

Stanislav Boloňský, Školní nám. 492, Roztoky
Ondřej Lukáš, Levohradecká 1383, Roztoky
Ondřej Marek, Lidická 1017, Roztoky

Petici můžete podepsat on-line zde: http://www.petice24.com/…adrani_ulici 

Více o Nádražní 


Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.